Vi og havet

Vi og havet

Selv for mennesker hundrevis av mil unna kysten, har havet tiltrekningskraft. For oss nordlendinger er det selve livskraften. 80 prosent av Norges havområder er utenfor våre områder. Vi har en av verdens lengste kystlinjer, lengst er den i nord. Norge – og dermed Nord-Norge – topper de fleste havparametere: Blant de aller største på shipping, matproduksjon, energi og reiseliv. Vi er også verdensledende på havforskning og forvaltning av havets ressurser. Mange av de fremste kompetansemiljøene sitter i nord.
– 28. september 2018

Havet på dagsorden

Derfor er det naturlig for Agenda Nord-Norge å sette havet høyt på dagsorden når 4-500 nordnorske samfunnsaktører møtes i Svolvær 12. – 13. november 2018. «Vi og havet» skal belyse særlig tre havrelevante tema: Nordlendingens identitet er hentet fra havet. Det samme er mye av verdiskapingen. Og det samme er problemene som vil oppstå om verden og Norge forsurer og forsøpler havene. Identitet, verdiskaping og miljø. Det henger sammen som tre dråper vann.

Konjunkturbarometer for Nord-Norge har gått gjennom nordnorsk økonomi og kan fastslå at hver fjerde krone som skapes i landsdelen er et resultat av verdier som skapes av havet. Dette er et ekstremt høyt tall i forhold til verden rundt oss. I framtiden kan bidraget fra de nordnorske havnæringene bli enda viktigere i en global målestokk.

Globalt estimerer OECD at havnæringene sto for en verdiskaping på 1,5 milliarder dollar i 2010. Det utgjør om lag to og en halv prosent av verdens totale verdiskaping. En beskjeden andel sammenlignet med næringenes betydning i Norge, og ikke minst i Nord-Norge.

Nordlendingen og verden konsumerer stadig mer fisk. Ifølge verdens matvareorganisasjon FAO, spiser hvert menneske i verden i snitt 20 kilo sjømat i året, mot ni kilo på 1960-tallet. Men der landingene av villfanget fisk på verdensbasis har flatet ut, og en rekke arter er hardt beskattet og verdenshavene ser ut til å ha nådd sin maksimale produksjon, kan Norge skilte med bærekraftige bestander, gode forvaltningssystemer og dermed høy stabilitet i leveransene av sunn sjømat til verdenssamfunnet.

En viktig aktør

Nasjonalt sto havnæringene, det vil si olje- og gass-sektoren, maritim sektor og sjømatnæringene, for en fjerdedel av næringslivets verdiskaping i 2016 og elleve prosent av sysselsettingen.

I Nord-Norge står havnæringene for 22 prosent av sysselsettingen i næringslivet, og landsdelens bidrag til norsk produksjon og eksport er betydelig. Samtidig synker tilgangen på marine ressurser på verdensbasis, oppdrett er blitt verdens raskest voksende matindustri, mens produksjonen av offshore olje og gass globalt er nedadgående. Det kan gjøre Nord-Norge til en enda viktigere aktør i det globale «havmarkedet» i fremtiden.

Finnmark er havfylket i nord. Omlag en fjerdedel av verdiskapingen i Nord-Norge kommer fra havet. Aller viktigst er havnæringen i Finnmark der sjømat, maritim sektor og olje og gass samlet står for nesten 40 prosent av verdiskapingen i næringslivet. Nesten hver fjerde sysselsatte i Norges nordligste fylke henter sitt levebrød fra havet.

Avhengig av havet

Vår totale avhengighet av havet er selvsagt ikke av ny dato. Helt siden isen smeltet har nordfolket brukt havet for å overleve. Det nye er at teknologi og kunnskap har vevd havet inn i vår økonomi på en slik måte at store deler av landsdelens befolkning er en del av havøkonomien. Og at våre ferdigheter bidrar til å forsyne verden med mat, energi og kunnskap.

Dette har ikke kommet av seg selv. Kunnskapen er utviklet generasjon for generasjon, århundre for århundre.

På Agenda Nord-Norge i Svolvær ønsker vi å synliggjøre akkurat dette, og bidra til at vi alle går enda dypere inn i det store spørsmålet: Hvordan må vi forvalte havet for å kunne leve av havet også i framtiden?

 

Publisert i Vekst i Nord-Norge 28. september 2018

28. juni 2018

Koding på barneskolen – det er god politikk det!

Obligatorisk koding på grunnskolen betyr tilrettelegging for fremtidens arbeidsplasser når olja tar…

21. februar 2018

En strålende idé – få med hele Nord-Norge!

Det er en strålende tanke å gjøre Tromsø plastfritt. Få med hele Nord-Norge – og få bort plasten fra…